Χολολιθίαση Χοληδοχολιθίαση

Η ασυμπτωματική χολολιθίαση δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Δύο ή περισσότερα επεισόδια κωλικού χοληφόρων (κωλικοειδές άλγος από 4-12 ώρες) με επηρεασμό των εργαστηριακών ηπατικών δεικτών,καθώς και λίθοι <3 χιλιοστών, ένα επεισόδιο λιθιασικής παγκρεατίτιδας, αποφρακτικός ίκτερος <2 mg/dlμε αυτόματη υποχώρηση συνιστούν ενδείξεις χειρουργικής παρέμβασης ήτοι λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής.

Επίσης ίκτερος >4mg/dlχρήζει ERCPαπό γαστρεντερολόγο.Eφόσον αποτύχει η ERCP,επί παρουσία προηγηθείσης γαστρεκτομής BillrothII,ή ενσφηνωμένου ευμεγέθους λίθου(απουσία ενδοσκοπικού λιθοτρύπτη),θέτουν την ένδειξη της χολοπεπτικής αναστόμωσης.